[ I AM BIGGER THAN LIMITS ] It always seems impossible until it’s done. The story of Rihanna.

Everyone who watched this year’s MTV Video Music Awards know that it was all about Rihanna (If you didn’t you probably know it too because it’s been all over the Internet 😉 ) Although this extremely talented girl is only 28 she’s already received Michael Jackson Video Vanguard Award honoring her great impact on MTV culture.  This way she joined the group of other proud owners of this priceless statue such as Madonna, Michael Jackson, Justin Timberlake, Beyonce and Kanye West.

The Award was presented by Drake whose speech made our hearts melt.  You say you’ve been in love with her since 7 years?  We don’t blame you, because we’ve been too.

As Rihanna’s fans we’ve been following her career since the very beginning.  We remember her first steps in the music industry, a teenage girl from Barbados with big dreams singing Mariah Carey’s Hero during school contest.  She’s the one who stole our hearts with just one smile or maybe we gave them to her hoping to never get them back.  And now, all grown up as a person and as a musician, she’s still here sharing with us a piece of herself through her music.  When we look at her we see the same woman we’ve fell in love with, who despite her ups and downs managed to stay herself, and after this 11-year journey we couldn’t imagine anyone who would deserve this award more than Robyn.

Everything started on…

1. Music of the Sun

…Barbados, Robyn’s home where a music producer Evan Rogers was vacationing.  She got a chance to sing for him and he was so impressed that he invited her to his studio in the USA.  Then, everything happened so fast.  Soon she was waiting for the biggest audition of her life in front of no one else but Jay-Z who, after hearing her, didn’t let her leave the building until she signed the deal.  He admitted that he knew from the day one that there was something special about her, which is exactly what we thought the first time we saw her.  Although everyone was quite skeptical, her first single Pon de Replay and full of Caribbean rhythms debut album Music of the Sun were a huge success.  There she was, Rihanna, a girl who believed in her dream.  A girl who for a question where she sees herself in 5 years answered without hesitation: I can’t tell you where I see myself in 5 years but I can tell you that I will work my best to be the most successful artist that I can be in 5 years. She kept that promise and took us with her for a life-changing journey.


Każdy, kto oglądał tegoroczne rozdanie nagród MTV Video Music Awards wie, że cała gala kręciła się wokół Rihanny (Jeżeli nie oglądaliście to też zapewne wiecie, bo pisał o tym cały Internet ;))  Mimo, że ta niezwykle utalentowana dziewczyna ma dopiero 28 lat otrzymała już nagrodę Michael Jackson Video Vanguard Award za jej ogromny wpływ na kulturę MTV.  Tym samym dołączyła do innych dumnych posiadaczy tej bezcennej statuetki takich jak Madonna, Michael Jackson, Justin Timberlake, Beyonce i Kanye West.

Nagroda została wręczona przez Drake’a, którego przemowa chwyciła nas za serca.  Twierdzisz, że jesteś w niej zakochany od 7 lat?  Nie obwiniamy Cię, bo my też.

Jako, że jesteśmy fanami Rihanny śledzimy jej karierę od samego początku. Pamiętamy jej pierwsze kroki w branży muzycznej, nastoletnią dziewczynę z Barbadosu z wielkimi marzeniami śpiewającą piosenkę Mariah Carey Hero podczas szkolnego konkursu.  To ona skradła nasze serca jednym uśmiechem albo może same jej je oddałyśmy mając nadzieję, że nigdy ich nie odzyskamy.  Teraz całkiem dorosła zarówno, jako osoba, ale także, jako artystka, nadal tu jest i dzieli się z nami cząstką siebie poprzez muzykę.  Kiedy na nią patrzymy widzimy tą samą kobietę, w której się zakochałyśmy, która pomimo wzlotów i upadków zdołała pozostać sobą, a po 11 latach spędzonych z nią nie wyobrażamy sobie nikogo, kto zasługiwałby na tą nagrodę bardziej niż Robyn.

Wszystko zaczęło się na…

1. Music of the Sun

…Barbadosie, domu Robyn gdzie producent muzyczny Evan Rogers spędzał wakacje.  Młoda Rihanna dostała szansę, aby dla niego zaśpiewać robiąc na nim takie wrażenie, że zaprosił ją do swojego studio w USA.  Potem wszystko zdarzyło się bardzo szybko.  Wkrótce czekała na największe przesłuchanie w swoim życiu przed samym Jay-Z, który po wysłuchaniu nastolatki nie pozwolił jej opuścić budynku dopóki nie podpisała kontraktu.  Przyznał, że wiedział od pierwszego dnia, że było w niej coś wyjątkowego, czyli dokładnie to, co pomyślałyśmy, gdy pierwszy raz ją zobaczyłyśmy.  Pomimo, że każdy podchodził do tego dość sceptycznie, pierwszy singiel Robyn Pon de Replay i pełen karaibskich rytmów debiutancki album Music of the Sun były wielkim sukcesem.  Oto ona, Rihanna, dziewczyna, która uwierzyła w swoje marzenie.  Dziewczyna, która na pytanie gdzie widzi siebie za 5 lat odpowiedziała bez wahania: Nie mogę powiedzieć gdzie widzę siebie za 5 lat, ale mogę powiedzieć, że będę pracować z całych sił, aby odnieść jak najwięcej sukcesów, jako artystka za 5 lat.  Dotrzymała obietnicy i zabrała nas ze sobą na przygodę życia.

 

2. A Girl Like Me

Fortunately, Rihanna didn’t let us forget her.  If you didn’t like to move it to Pon de Replay you definitely did it big time to her first nr 1 single S.O.S.  Robyn’s second album is more mature as she had time to grow up and adjust to her new life.  After Unfaithful was released, we saw a whole different side of her.  She could sing, that’s undeniable, but this song kind of shifted our perception of her.  Full of emotions, countless times brought tears to our eyes.  It still does.  This album gave her more recognition around the world.  She started receiving big awards and went on her first tour as a headline act.  It was probably around that time when she started defining who she is.  She could have got lost in show-business as many young artists do, but not her.  She kept working hard and never took anything for granted.  Through the years of music industry there has been only one girl like this.  A Girl Like Robyn.


2. A Girl Like Me

Na szczęście Rihanna nie pozwoliła nam o sobie zapomnieć.  Jeżeli nie lubiliście wyginać śmiało ciała do Pon de Replay na pewno robiliście to przy S.O.S., czyli pierwszym singlu artystki, który był numerem 1 na listach przebojów.  Drugi album Robyn jest bardziej dojrzały, gdyż miała czas, aby dorosnąć i przystosować się do nowego życia.  Po wydaniu Unfaithful dostrzegłyśmy zupełnie inną stronę Rihanny.  Potrafiła śpiewać, to jest niezaprzeczalne, ale ta piosenka w pewien sposób zmieniła to jak ją postrzegałyśmy.  Pełna emocji, niezliczoną ilość razy sprawiła, że miałyśmy łzy w oczach.  Nadal tak jest.  Dzięki temu albumowi stała się bardziej rozpoznawalna na świecie.  Zaczęła dostawać znaczące nagrody i pojechała w pierwszą trasę koncertową, jako główna wokalistka.  To był mniej więcej ten czas, gdy zaczęła zdawać sobie sprawę z tego, kim jest.  Mogła się zatracić w świecie show businessu jak wielu młodych artystów, ale nie ona.  Nadal ciężko pracowała i nigdy nie brała niczego za pewne.  Przez lata w branży muzycznej była tylko jedna taka dziewczyna.  Dziewczyna jak Robyn.

 

3. Good Girl Gone Bad

Year 2007 was a game changer for young Robyn.  Growing up in the music industry she got tired of good girl image and decided she’s mature enough to take charge of her career.  She cut her long brown hair, dyed it black and from now on she was the one in control.  By naming her third album Good Girl Gone Bad she wanted to show the world the true Rihanna.  She called it her liberation. The day Umbrella was released her career skyrocketed into whole new level.  People didn’t like the song, they loved it.  That year Umbrella was EVERYWHERE.  Rihanna was unstoppable.  She took charts by storm recording one hit after another.  Popular before, now she could barely walk the streets unrecognizable.  For us, it’s one of the best eras because it brings back so many memories.  Back then we’ve seen her performing live for the first time.  When she goes on stage, she makes the world around disappear.  It feels like she’s here just for you and when it’s over you are left with a big hole in your heart.  That’s the magic of Rihanna.  And even though the Good Girl Gone Bad, when the lights go off, she’s still our girl from Barbados.


3. Good Girl Gone Bad

Rok 2007 był przełomowy dla młodej Robyn.  Dorastając w przemyśle muzycznym poczuła się zmęczona wizerunkiem grzecznej dziewczyny i zdecydowała, że jest na tyle dojrzała, aby zająć się samodzielnie swoją karierą.  Obcięła długie brązowe włosy, pofarbowała je na czarno i od tego momentu to ona miała kontrolę.  Nazywając swój trzeci album Good Girl Gone Bad chciała pokazać światu prawdziwą Rihannę.  Określała to, jako swoje wyzwolenie.  Dzień, w którym piosenka Umbrella została wydana jej kariera wzbiła się na zupełnie nowy poziom.  Ludzie nie lubili tej piosenki, oni ją kochali.  Tego roku Umbrella była WSZĘDZIE.  Rihanna była nie do zatrzymania.  Szturmem podbiła listy przebojów nagrywając jeden hit za drugim.  Wcześniej popularna, teraz prawie nie mogła przejść po ulicy nierozpoznana.  Dla nas jest to jedna z najlepszych er, ponieważ przywołuje wiele wspomnień.  Wtedy widziałyśmy ją na żywo po raz pierwszy.  Kiedy wychodzi na scenę sprawia, że cały świat wokół znika.  Czujesz jakby była tam tylko dla Ciebie, a gdy koncert się kończy zostajesz z wielką dziurą w sercu.  To właśnie magia Rihanny i mimo, że Good Girl Gone Bad, gdy gasną światła, nadal jest naszą dziewczyną z Barbadosu.

 

4. Rated R

After we read that Rihanna was physically hurt by Chris Brown we thought it was another stupid TMZ rumor but when it turned out to be true we felt a full range of emotions.  First, there was anger, how he could do that to her?  Then, we were worried wondering how she feels or if she ever be ok again?  We understood she needs time but the longer she stayed away the more we were concerned.  Few months later the wait was over and she unexpectedly came back with another album.  She didn’t want to talk about what happened she just put it all into her music.  Listening to Rated R feels like she takes us on emotional roller coaster with her.  Despite young age she went through a lot but she didn’t give up and became even stronger than before.  She proved that whatever happens that Rihanna reign just won’t let up.


4. Rated R

Po tym jak przeczytałyśmy, że Rihanna została pobita przez Chris’a Brown’a myślałyśmy, że to kolejna głupia plotka TMZ, ale gdy okazało się, że to prawda przewinęło się przez nas wiele emocji.  Najpierw była złość, jak on mógł jej to zrobić?  Potem zaczęłyśmy się martwić i zastanawiać jak się czuje i czy kiedykolwiek będzie dobrze.  Rozumiałyśmy, że potrzebuje czasu, ale im dłużej trzymała się z dala od świata tym bardziej się denerwowałyśmy.  Kilka miesięcy później nadszedł koniec oczekiwania i artystka niespodziewanie wróciła z kolejnym albumem.  Nie chciała rozmawiać o tym, co się wydarzyło, po prostu przelała to na muzykę.  Słuchając Rated R czujemy jakby zabierała nas podróż kolejką górską.  Pomimo młodego wieku wiele przeszła, ale nie poddała się i zrobiła się jeszcze bardziej silna niż wcześniej.  Udowodniła, że cokolwiek się stanie that Rihanna reign just won’t let up.

 

5. Loud

It was definitely a crazy time.  Being a person who always wants to experience and create new things Robyn changed again everything both in her music and image.  First she dyed her hair red and recorded a touching collaboration with Eminem, a song about abusive relationship.  Then she released another album which in comparison to Rated R was like fire and ice.  The leading single Only Girl in the World was a glimpse of Rihanna we knew before.  But it’s rather Rihanna 2.0. we’re talking about.  She seemed happy again and that was all we needed to see.  Loud won her another Grammy, and along with the best world tour in Rihanna’s career, was a huge success.  Even now it’s hard to find a person who hasn’t heard S&M, What’s My Name, Man Down or California King Bed at least once.  This time Robyn wanted to show the world who she was at that point in her life, she wanted to be free and be rebellious and do things that make people’s jaw drop and in this, she actually became a specialist.


5. Loud

To był zdecydowanie szalony czas.  Będąc osobą, która zawsze chce próbować i tworzyć nowe rzeczy Robyn ponownie zmieniła wszystko zarówno w swojej muzyce jak i wizerunku.  Najpierw pofarbowała włosy na czerwono i nagrała poruszający duet z Eminemem, piosenkę o toksycznym związku.  Potem wydała kolejny album, który w porównaniu z Rated R jest jak ogień i woda.  Główny singiel Only Girl in the World był krótkim przebłyskiem dawnej Rihanny, ale tu raczej mówimy o modelu Rihanna 2.0. Znowu wyglądała na szczęśliwą i to było wszystko, co chciałyśmy widzieć.  Album Loud zdobył jej kolejną nagrodę Grammy i wraz z największą dotychczasową trasą w karierze piosenkarki, był ogromnym sukcesem.  Nawet teraz ciężko jest znaleźć osobę, która nie słyszała S&M, What’s My Name, Man Down czy California King Bed przynajmniej raz.  Tym razem Robyn chciała pokazać światu, kim była na tym etapie życia, chciała być wolna i zbuntowana i robić rzeczy, które sprawią, że ludziom opadnie szczęka i w tym została specjalistką.

 

6. Talk That Talk

We all know that Rihanna is a really hard working person but recording an album while being on the biggest tour ever seems almost impossible.  Well, not such word exists for her.  Talk That Talk, the album that made her feel more connected to her fans than before, was released a year after Loud.  Even though it wasn’t that successful, the first single We Found Love featuring Calvin Harris became a hit comparable to Umbrella and won Rihanna a Grammy.  Then it was turn for Where Have You Been which is definitely one of the greatest party songs.  Other recordings didn’t get much recognition but it was only a motivation for Robyn.  Like her tattoo says Never a Failure, Always a Lesson.


6. Talk That Talk

Wszyscy wiemy, że Rihanna bardzo ciężko pracuje, ale nagrywanie albumu podczas największej trasy koncertowej w karierze wydaje się prawie niemożliwe.  Cóż, takie słowo dla niej nie istnieje.  Talk That Talk album, który sprawił, że poczuła się bardziej związana z fanami niż kiedykolwiek, został wydany rok po Loud.  Mimo, że nie odniósł aż takiego sukcesu, pierwszy singiel We Found Love z udziałem Calvin’a Harris’a stał się hitem porównywalnym do Umbrella i zdobył wokalistce Grammy.  Potem była kolej na Where Have You Been piosenkę, która jest zdecydowanie jednym z najlepszych imprezowych utworów.  Inne nagrania nie zostały aż tak docenione, ale to była jedynie motywacja dla Robyn.  Według tego, co widnieje na jej tatuażu Nigdy Porażka, Zawsze Lekcja.

 

7. Unapologetic

We didn’t have a chance to ask her Where Have You Been because she was already preparing something huge.  Something no other artist had done before.  On 14th November 2012 she took journalists representing 82 countries and a group of fans while going a special 7 days tour, doing 7 shows in 7 countries.  Mexico City, Toronto, Stockholm, Paris, Berlin, London and New York, in those places she made a history.  During this tour she released her 7th album that won her another Grammy.  Each song on Unapologetic is different, there’s no category to put it in as a whole.  The first single Diamonds Rihanna dedicated to her beloved Grandma who passed away.  Now when she sings it during the show everybody turn a light on.  The effect is spectacular.  Stay is a very emotional song.  We won’t believe anybody who says that it doesn’t make them feel things.  Either they’re lying or they have no feelings at all.  Following the Unapologetic release was Diamonds World Tour, the biggest she’d done at that point of her career.  Being 7 years in the music industry she managed to record 7 albums and even though she’s constantly trying to show her bad side, we still think that badgalriri isn’t that bad at all.


7. Unapologetic

Nie mieliśmy okazji, aby zapytać Where Have You Been, ponieważ Rihanna już przygotowywała coś wielkiego.  Coś, czego nie zrobił żaden inny artysta.  14 Listopada 2012 zabrała dziennikarzy reprezentujących z 82 krajów oraz grupę fanów na specjalną 7 dniową trasę, dając 7 koncertów w 7 krajach.  Mexico City, Toronto, Sztokholm, Paryż, Berlin, Londyn i Nowy Jork, w tych miejscach tworzyła się historia.  Podczas trasy wydała siódmy album, który zdobył jej kolejną nagrodę Grammy.  Każda piosenka z Unapologetic jest inna, nie ma takiej kategorii, do której moglibyśmy przypisać go, jako całość.  Pierwszy singiel Diamonds Rihanna zadedykowała swojej ukochanej Babci.  Teraz, gdy śpiewa go podczas koncertu wszyscy włączają światełka.  Efekt jest spektakularny.  Stay to bardzo emocjonalny utwór.  Nie uwierzymy nikomu, kto mówi, że nic nie czuje słuchając go.  Albo kłamie, albo w ogóle nie ma uczuć.  Następstwem wydania albumu była trasa Diamonds World Tour, największa na tym etapie jej kariery.  Będąc 7 lat w przemyśle muzycznym zdołała nagrać 7 albumów i mimo, że ciągle stara się pokazać swoją niegrzeczną stronę, nadal uważamy, że badgalriri w gruncie rzeczy nie jest wcale bad.

 

8. Anti

Rihanna easily got us used to the idea of new album each year so when she didn’t say a word about any recent recordings 12 months after Unapologetic came out, we started getting impatient.  However, deep inside we knew she was working on something important.  She put a lot of her energy into other projects but it didn’t compensate lack of new music.  Robyn came back in January 2015 releasing a very successful single FourFiveSeconds featuring Kanye West and Paul McCartney.  Not long after that she recorded 3 songs for Home Soundtrack.  Around the same time she put out Bitch Better Have My Money and we all thought that hearing Anti was in a matter of days.  Well, we couldn’t be more wrong and when we were almost done waiting, all of a sudden she announced Anti World Tour.  This was it! We knew it!  Soon all radio stations were playing her hit Work and in January 2016 we could FINALLY lay our hands on her brand new album.  There she was, even more mature than before and that voice… God we missed it.  We waited almost 4 years but she made it up to us in a big way when we got a chance to see her live.  It was one of the best experiences of our lives.  It’s been amazing 11 years with Robyn and we are so ready for more!


8. Anti

Rihanna z łatwością przyzwyczaiła nas do koncepcji nowego albumu, co roku, więc gdy nie powiedziała nic na temat żadnych piosenek 12 miesięcy po wydaniu Unapologetic zaczęłyśmy się niecierpliwić. Jednakże w środku wiedziałyśmy, że pracuje nad czymś ważnym. Wkładała wiele energii w inne projekty, ale to nie rekompensowało braku nowej muzyki.  Robyn powróciła w Styczniu 2015 wydając singiel FourFiveSeconds z udziałem Kanye West’a i Paul’a McCartney’a, który osiągnął duży sukces.  Niedługo potem nagrała 3 utwory na Home Soundtrack.  W okolicy tego samego czasu wypuściła Bitch Better Have My Money i wszyscy myśleli, że przesłuchanie Anti to kwestia kilku dni.  Nie mogłyśmy się bardziej mylić i gdy już prawie zaniechałyśmy czekania, niespodziewanie ogłosiła Anti World Tour.  To było to! Wiedziałyśmy!  Wkrótce we wszystkich radiostacjach rozbrzmiewał hit Rihanny Work, a w Styczniu 2016 mogłyśmy w KOŃCU dotknąć nowego albumu.  To była ona, jeszcze bardziej dojrzała i ten głos… Tak bardzo za nim tęskniłyśmy.  Czekałyśmy prawie 4 lata, ale wynagrodziła nam to, gdy miałyśmy okazję zobaczyć ją na żywo na koncercie.  To było jedno z najlepszych doświadczeń w naszym życiu.  Minęło już 11 wspaniałych lat z Robyn i zdecydowanie jesteśmy gotowe na więcej!

Besides making her own music Rihanna often takes part in collaborations.  After all this time she spent in the industry it’s nearly impossible to find a person who would say no to a track with her.  Every song she appears on, like Eminem’s Love The Way You Lie, Coldplay’s Princess of China or this year’s collab with Calvin Harris for This Is What You Came For for is an enormous success.  It’s simple, if you want to be on the top just hire Rihanna.


Poza nagrywaniem własnej muzyki Rihanna często bierze udział w kolaboracjach.  Po tak długim czasie, który spędziła w przemyśle muzycznym znalezienie osoby, która nie zgodziłaby się na nagranie z nią piosenki jest praktycznie niemożliwe.  Każdy utwór, w którym wystąpi, tak jak Love The Way You Lie Eminem’a, Princess Of China Coldplay czy tegoroczny duet z Calvin’em Harris’em This Is What You Came For okazuje się ogromnym sukcesem.  To proste, jeśli chcesz być na szczycie,  po prostu zatrudnij Rihannę.

 

As if being an extremely talented and successful singer wasn’t enough for her, throughout her career she got involved in many other creative projects such as: acting, voicing a character in an animated movie, or creating her own fashion line.

From a girl with big dreams living on a small island into international superstar, being only 28 years old Rihanna achieved more than many artists do in decades.  She definitely has come a long way, a way that wasn’t always easy but thanks to her determination, hard work and strength she’s already left her mark in the music industry.  Robyn’s a true inspiration.  Not only did she give us a chance to be a part of her journey but also proved that everything’s possible despite the limits we may have.

Rihanna is Bigger Than Limits.  So are we.


Jakby bycie niesamowicie utalentowaną i odnoszącą sukcesy piosenkarką nie było dla niej wystarczające, w swojej karierze angażuje się wiele innych projektów takich jak: granie w filmach i serialach, podkładanie głosu postaciom w animacjach czy tworzenie własnej linii ubrań.

Z dziewczyny z wielkimi marzeniami mieszkającej na małej wyspie do światowej gwiazdy, w wieku zaledwie 28 lat Rihanna osiągnęła więcej niż wielu artystom udało się przez dekady.  Zdecydowanie przeszła długą drogę, która nie zawsze była łatwa, ale dzięki swojej determinacji, ciężkiej pracy i sile już teraz zostawiła swój ślad w przemyśle muzycznym.  Robyn jest prawdziwą inspiracją.  Nie tylko dała nam szansę, aby być częścią jej przygody, ale także udowodniła, że wszystko jest możliwe pomimo ograniczeń, które możemy mieć.

Rihanna jest Bigger Than Limits.  My też.

One Reply to “[ I AM BIGGER THAN LIMITS ] It always seems impossible until it’s done. The story of Rihanna.”

  1. As another Barbadian, I salute Rihanna on her success.

Leave a Comment